NoNoobs 2011 2012 2013 2014 2015 Raporty
23 września 2014
Galeria Stadionu Narodowego, Warszawa
SZYBKI KONTAKT/POMOC
Karolina.Adamkiewicz@NoNoobs.pl

Regulamin Wystawcy

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki współpracy w ramach organizowanych przez NoNoobs.pl SA, zwanym dalej „Organizatorem”, konferencji oraz Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo

2. Warunki uczestnictwa w Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo

2.1 Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna.
2.2 Zawarcie umowy o współpracy między Organizatorem a Wystawcą polega na zarezerwowaniu i opłaceniu wybranego przez Wystawcę stoiska. Potwierdzenie rezerwacji zgłoszenia i wystawienie faktury, następuje w terminie 5 dni od daty doręczenia zgłoszenia. 
2.3 Wystawca może utracić prawo do udziału w targach z chwilą:
        a) niezapłacenia należności za uczestnictwo w terminie określonym na druku zgłoszeniowym
         b) nieprzestrzegania przepisów regulaminu
2.4 W powyższych przypadkach - jeżeli Organizator uzna, że doszło do naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, NoNoobs.pl SA ma prawo skorzystać z powyższego uprawnienia i rozwiązać z Wystawcą umowę o współpracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, zachowując jednocześnie prawo do uiszczenia przez Wystawcę wszelkich należności z tytułu udziału w targach lub odszkodowania.
2.5 Organizator może odmówić potwierdzenia zgłoszenia bez podania przyczyny. W takim wypadku pisemnie powiadamia zgłaszającego o odmowie w terminie 5 dni od daty doręczenia zgłoszenia.
2.6  W razie odmowy potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora, Wystawcy przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot. Nie przysługują natomiast inne roszczenia z tego tytułu.

3. Przedmiot umowy

3.1 Przedmiotem umowy jest odpłatny wynajem Wystawcom przez Organizatora powierzchni wystawienniczej w czasie trwania wydarzenia Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo .
3.2 Wystawca wybiera i rezerwuje stoisko poprzez stronę http://www.expo.ecommercetrends.pl Aby rezerwację stoiska uznać za zakończoną, Wystawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza rezerwacji, umieszczonego na ww. stronie i zaakceptowanie regulaminu
3.3 Jednocześnie Wystawca potwierdza, że wszystkie dane wpisane przez Niego lub pracownika NoNoobs.pl SA w formularzu rejestracji są danymi prawdziwymi i zgodnymi z aktualnie prowadzoną działalnością na dzień, w którym wypełniono formularz rejestracji.
3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane wpisane w formularzu przez Wystawcę.
3.5 Alternatywnie, na życzenie klienta, możliwe jest dokonanie rezerwacji stoiska przez pracownika NoNoobs.pl SA po uprzednim ustaleniu szczegółów rezerwacji oraz wszystkich danych Wystawcy
3.6 Wystawca nabiera prawo do dysponowania zarezerwowanym wcześniej stoiskiem dopiero po uiszczeniu opłaty. 
3.7 Wystawca może wykupić kilka stoisk, bez dopłaty o ile nie są one umiejscowione obok siebie. 
3.8 Możliwe jest łączenie powierzchni stoisk umiejscowionych obok siebie, co wiąże się z dopłatą w wysokości uzależnionej od wielkości łączonej powierzchni (o wysokości dopłaty każdorazowo Wystawca zostanie poinformowany przez pracownika). NoNoobs.pl SA zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia dot. łączenia stoisk.
3.9 Wystawca dokonuje wyboru spośród następujących kategorii stoisk:
         a. Normal
         b. Royal
         c. King
         d. Master

3.10 Wystawca oświadcza, że będzie korzystał ze stoiska w sposób zgodny z prawem a także zgodny z przeznaczeniem wynajmowanego stoiska
3.11 Wystawca oświadcza, że ponosi pełne prawo do dysponowania mieniem zaprezentowanym podczas wydarzenia
3.12 Wystawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za stoisko i mienie na nim prezentowane

4. Warunki i terminy płatności
4.1 Warunkiem zawarcia umowy jakim jest prawo do dysponowania stoiskiem w czasie Ecommerce Trends 2014 CEE show & expo jest:
         a.    zarezerwowanie i opłacenie przez Wystawcę kwoty wymaganej, spełniając przy tym kryterium, o którym mowa w punkcie. 3.3
         b.     do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania regulaminu.
4.2 Z chwilą zawarcia umowy Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty należnej Organizatorowi z tytułu udostępnienia do dyspozycji Wystawcy stoiska lub stoisk w czasie trwania Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo w terminie 7 dniu od daty dokonania rezerwacji
4.3 Wysokość opłat za poszczególne stoiska określone są w cenniku wydarzenia: http://www.expo.ecommercetrends.pl/stand   Opłaty obejmują bezzwrotną opłatę rejestracyjną oraz za zamówienia dokonane na formularzach zgłoszeniowych i dotyczą okresu przygotowania, trwania i zamknięcia imprezy.
4.4 Z chwilą zaakceptowania przez Wystawcę regulaminu, Organizator prześlę drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Wystawcę w zgłoszeniu fakturę VAT.  Niniejsza faktura VAT stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty. Wystawca ma obowiązek uregulować zobowiązanie wobec Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury
4.5 W przypadku braku zapłaty w terminie jakim mowa w punkcie 4.2, Organizator ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności powiadomienia o tym Wystawcy
4.6 Wystawca nie może dysponować stoiskiem bez uiszczenia opłat.
4.7 Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Organizatora.
4.8 Dokładne terminy udostępnienia powierzchni do montażu stoiska Wystawcy zostaną podane przez NoNoobs.pl SA maksymalnie na 14 dni przed datą Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo
4.9 Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji przed oficjalnym zamknięciem Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo

5. Rozwiązanie umowy 

5.1 W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia, zwrotowi podlegają pełne kwoty wpłacone przez Wystawcę na rachunek bankowy Organizatora
5.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo  w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, Wystawcy nie przysługuje prawo zwrotu  wpłaconych przez Wystawcę na rachunek bankowy Organizatora kwot 
5.3 Wystawca, który odstąpi od uczestnictwa w Ecommerce Trends 2014 CEE Show&Expo bez uprzedniego rozwiązania umowy i powiadomienia o tym fakcie Organizatora, jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty, wynikającej ze złożonych zamówień, oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w wyniku odstąpienia
5.4 Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora
5.5 Organizator powiadomi Wystawcę o odwołaniu wydarzenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Wystawcę w zgłoszeniu
5.6 Z chwilą odwołania wydarzenia umowa zawarta między Wystawcą a Organizatorem ulega rozwiązaniu

6. Odpowiedzialność Organizatora

6.1 Organizator ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy zawartej z Wystawcą, wyłącznie do kwoty wynikającej z niniejszej umowy i zapłaconej na rachunek bankowy Organizatora
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
          a. nienależyte wyposażenie i zabezpieczenie terenu, na jakim znajdują się stoiska oddane do użytku Wystawcy
         b. wypadki osób ani uszkodzenie mienia należącego do Wystawcy, znajdującego się pod opieką Wystawcy w czasie dysponowania stoiskiem
         c. inne szkody, bądź te spowodowane kradzieżą w czasie trwania wydarzenia

7. Postanowienia końcowe

7.1 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub z nią związane, bez względu na to czy spory te lub roszczenia wynikają z Umowy czy z przepisów prawa zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
7.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 roku
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ich na stronie wydarzenia. Organizator powiadomi Wystawców o zmianach w regulaminie drogą elektroniczną.

Organizator

NoNoobs.pl S.A
ul. Mickiewicza 27/38
01-562 Warszawa

e-mail: kontakt@nonoobs.pl
tel: +48 510 296 155

Masz pytania dotyczące rezerwacji stoisk? Napisz do:

Dominika Borowik
email: Dominika.Borowik@NoNoobs.pl
tel: +48 510 296 198